Demeter mærket

Demetermærket er et mærke, der kommer på fødevarer, som er produceret biodynamisk og efter demeterprincipperne.

Biodynamisk jordbrug er en detaljeret anvisning på, hvordan man som landmand kan styrke det levende på alle områder i jordbruget. Rent biologisk er mangfoldighed på alle områder en vigtig faktor: afgrødevalg, sortsvalg, sædskifte, husdyrhold, jordbehandling og naturpleje.

De væsentligste forskelle på Demeter- og økologireglerne:
• En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug

• De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år
• Konventionel gylle og ajle må ikke anvendes på biodynamiske jorde
• Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet
• Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser
• Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater
• Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne
• Der må generelt højst tilføres gødning med 112 kg N/ha. pr. år i gennemsnit
• Tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 50 kg N/ha
• Der må ikke anvendes CMS-hybride sorter (GMO-lignende fremstilling)
• Rækkedampning mod ukrudt er forbudt
• UVC-lys må ikke anvendes til bestråling af planter (mod svamp og skimmel)
• Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes Vedr. forarbejdning bl.a.:
• Ialt er kun 14 tilsætningsstoffer tilladt til Demeter-produkter mod 49 til økologiske produkter

• Der er må ikke anvendes nitrit eller nitrat i Demeter-produkter
• Mikrobølger må ikke anvendes
• Homogenisering og UHT-behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt
• Safter skal være pressesafter og må ikke laves af koncentrater og vand
• Korn må ikke formales i hammermøller  

Biodynamisk Forbrugersammenslutning  | Tlf.: 48 28 87 00